3. Les basses

3. Les basses

Una vegada tenim la terra a la fàbrica, hem de preparar el fang. Normalment la terra arribava amb moltes impureses (pedretes, pallorfes, fustetes…) i calia eliminar-les, sobre tot les pedretes. El fang havia de ser el més fi possible. Aquest procés es feia a les basses de decantació, que generalment són, almenys, dues construccions rectangulars, sense coberta i comunicades, annexes a la indústria.

A una de les basses es barreja la terra amb aigua, el producte resultant s’aboca a l’altra bassa a través d’un conducte on es situa un garbell o sedàs, que elimina les impureses més grans. A la segona bassa el líquid es deixava reposar amb la intenció de que les graves i pedretes més pesades es dipositen al fons (aquesa acció es diu decantació per gravetat), així, una vegada s’elimina l’aigua sobrant, quedava a la part superior el que es denominava la flor del fang, era la matèria idònia i més preada per al treball terrisser.

Aquest fang decantat es conservava a un lloc determinat de la casa que a continuació veurem, i anaven abastint-se’n per treballar-lo al torn.